Vår hembygdsförening har nu 67 år på nacken. Den grundades 1953 på initiativ av Johanna Myrberg, se bild ovan. Tillsammans med Sven Löfström, föreningens första ordförande, anhöll hon hos Helga Trefaldighets och Börje församlingars pastorat, att föreningen skulle få överta arrendatorsbostaden på Stabby prästgård, för att användas som hembygdsgård. De fick ja! Så skapades ”Bondkyrko hembygdsförening Stabygården”. Hembygdsföreningen  har alltsedan dess haft en livaktig verksamhet med Stabby prästgård som centrum.

Johanna var ett av Otto och Maria Sofia Myrbergs sju barn, född 1881. Otto Myrberg var professor i teologi, men eftersom han också var kyrkoherde i Helga Trefaldighet, bodde de i Stabby prästgård under  åren 1872 till 1892.

Ett övergripande mål för föreningen är att bevara och vårda prästgårdens byggnader, att medverka till bevarande av kultur-landskapet och naturen däromkring och att göra dessa miljöer till mötesplatser för så många människor som möjligt. Ett annat syfte är att sprida kunskap om Stabby-Luthagen-Rickomberga med omgivningar och att verka för att gårdsmiljön bevaras. Trädgården med sina byggnader utgör en fridfull, lantlig miljö – unik i Uppsala.

Föreningen har f.n. runt 400 medlemmar. Verksamheten drivs av en styrelse med hjälp av en programkommitté, värdar/värdinnor och en tillsynsman. Personalen består av ekonomi-ansvarig, vaktmästare och kafépersonal.

Stabby prästgård ligger i bortre Luthagen just där åkermarken möter punkthusen alldeles intill det flitigt besökta friluftsområdet Stabby backe. De flesta av de faluröda husen daterar sig till 1800-talet men prästgårdens historia går tillbaka ända till 1500-talet. Ursprungligen utgjorde avkastningen av lantbruket en del av en teologiprofessors lön.

Den 2 november 2009 köpte Bondkyrko hembygdsförening hela fastigheten Stabby prästgård med samtliga byggnader och trädgård. Syftet med köpet är främst att bevara den vackra och historiskt värdefulla prästgårdsmiljön för kommande generationer men också att vårda minnet av ärkebiskop Nathan Söderblom, som bodde här åren 1901–1912.

Redan tidigare ägde föreningen den f d arrendatorsbostaden, Stabbygården. Stor möda har lagts ner på att pietetsfullt restaurera och modernisera denna byggnad. Detta arbete fortsätter nu med Söderblomska huset och övriga byggnader.

Föreningen anordnar många programmöten per år med föredrag eller sång och musik samt kaffeservering.  Se program

Vill du bli medlem? Läs mer