Kallelse till årsmöte i GSS

Den 22 mars 2023 kl 19 är det årsmöte i GSS!

Plats är som vanligt Stabbygården och det kommer att finnas fika till självkostnadspris.

Varmt välkomna att diskutera föreningens framtid – trots att bygg-hotet mot Stabbyområdet har mildrats – detta tack vare mastodontbygget i Uppsalas sydöstra delar – så finns stora uppgifter för GSS. Aktuell fråga just nu är planerna på ett Naturreservat i vårt område.

Föreningen Gröna Sköna Stabby

Årsmöte

Stabbygården  2023-03-22  kl. 19:00

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och en justerare.

3. Fråga om kallelse skett till mötet enligt stadgarna.

4.  Fastställande av dagordning.

5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för år 2022.

6. Revisionsberättelse.

7. Beslut om ansvarsfrihet.

8. Information om planer för 2023.

9. Val av styrelse.

10. Val av revisor.

11. Val av valberedning.

12. Övriga frågor

13. Årsmötet avslutas

/Styrelsen för GSS