År 1958 byggde Helga Trefaldighets församling om församlingshemmet vid Svanbergsgatan 6 i Rickomberga till småkyrka. Den fick namnet S:t Olofs kapell. Pastoratsadjunkt Lars Ridderstedt tog aktiv del i ombyggnaden. Domkapitlet hade förordnat honom att ta hand om invånarna både i Rickomberga, det nya Stabbyomrrådet och den del av studentstaden som låg i församlingen.

Anslaget till renoveringen var knappt tilltaget, så det fanns inga medel till den klockstapel som Ridderstedt ritat. Men grannen och byggmästaren Erik Andersson byggde kostnadsfritt stapeln på sin tomt och drog den med traktor till kyrkan. Transporten filmades av TV-producenten Pelle Söderberg och sändes i Aktuellt samma kväll.

Kyrkklockan bekostades genom en insamling bland Stabby- och Rickombergabor. Upsala Ekeby AB lämnade en grundplåt på 1000 kr. Kyrkklockan användes flitigt under 15 års tid tills Luthagsleden förändrade stadsbilden och S:t Olofs kapell snördes av från den intilliggande bebyggelsen. Kyrkliga samfälligheten lät kommunen överta kapellet i utbyte mot prästbostaden i Stabby. Under 1960-talet hade prästbostaden använts som ungdomsgård. I januari 1977 togs den åter i bruk för kyrkligt ändamål vid en högtid i närvaro av tre av Nathan Söderbloms barn: Brita Brilioth, Yvonne Anderberg och Staffan Söderblom. Gudstjänster hölls i huset till 2002, då Helga Trefaldighets församling lade ner verksamheten av ekonomiska skäl. Sommartid har gudstjänster sedan dess hållits på frivillig basis.

I samband med att församlingen fick tillbaka prästgården 1978, flyttades klockstapeln dit. Sommaren 2006 beräknade samfälligheten att klockstapeln behövde renoveras för drygt 45 000 kr. Efter en framställan från Bondkyrko hembygdsförening beslöt samfällighetens kyrkonämnd att överlämna klockstapeln som gåva till föreningen.