Styrelsen utgörs 2019, fram till årsmötet februari 2020, av Ove Lundgren ordförande, Jan Olof Snihs vice ordförande, Ulf Hellman kassör, Kiki Rylander sekreterare.

Föreningen Gröna Sköna Stabby, dess prioriteringar, uppgifter och förslag.

Föreningen Gröna Sköna Stabby bildades 2002 och verkar för gröna värden, för rekreation och för bibehållen odlingsbar åkermark och med hänsyn därtill för förnuftig stadsplanering. Vi engagerar oss särskilt för Stabbyområdet. Gröna Sköna Stabby vill bevara och utveckla de kvaliteter området har. För att nå syftet samverkar vi med andra föreningar och har en fortgående dialog med kommunen.

Bevara det öppna landskapet och naturen

Stabbyskogen, närliggande ängar och det öppna landskap som Stabbyslätten utgör är en unik närmiljö för många människor. Dess betydelse kommer i ett växande Uppsala att öka. Friluftsområdet Stabbyslätten (”Uppsala Wide Park”) är lättillgängligt utan bil för en stor del av Uppsala. Buss nr. 9 stannar vid infarten till Stabby prästgård och det tar mindre än 10 min. att cykla från Stora torget. Från Luthagen, stadens största stadsdel, och Rickomberga är det gångavstånd.

I Stabbyskogen, på bergsknallar och i gläntor, bland träd och växter, på skogsstigar eller vägar mellan åkerfälten finns människor i alla åldrar från tidig morgon till sen kväll: ibland många, ibland några få, ensamma eller tillsammans. Här finns grupper som skolklasser, familjer, idrottare och hundägare. Här kan människor kvällstid uppleva de vackra solnedgångarna när solen sänker sig i rosaskimrande färger över grön horisont.

Syftet med föreningen är att bevara det öppna kulturlandskap där Stabby prästgård ingår; bevara skog och slätter med orördhet och trolska miljöer – ett av Uppsalas få stora gröna områden, en inbjudande natur med många kvaliteter för god hälsa och rekreation och inte minst för utbildning genom direkta upplevelser. En god hälsa är en utmärkt investering för både individen och för samhället!

Gröna Sköna Stabby vill i första hand se en orörd yttre miljö utanför Stabbyskogen västerut, begränsat norrut av Salabanan och Husbyborg och söderut av vägen till Berthåga. Området har idag slätt med potential för ett aktivt åkerbruk och kan utökas med t.ex. stadsodlingar. I andra hand bejakar vi planer på mindre fritidsaktiviteter på fälten av olika slag speciellt för ungdom, t.ex. fotbollsplaner. De skulle inte störa intrycket av Stabbyslätten som ”det öppna landskapet”. Detta skulle också göra det möjligt att återuppta åkerbruk om och när det skulle bli nödvändigt, en framtid som kan ligga nära oss. Internationell forskning visar att redan i dag är efterfrågan på odlingsbar mark på väg att överträffa tillgången. Dessutom förväntas globalt ytterligare försämringar av odlingsmöjligheter på grund av temperaturhöjningar och stigande havsnivåer. Den världsomspännande osäkerheten om bestående fred är ytterligare en riskfaktor avseende bl.a. livsmedelsförsörjning. Allt detta i sig talar för att man ska vara mycket aktsam med befintlig odlingsbar mark, som i det här fallet är av mycket hög kvalitet. Det är också mera hållbart med åkerbruk nära staden.

Att med sådana förväntningar, osäkerheter och förutsättningar i en nära framtid bebygga hela eller delar av Stabbyslätten vore utmanande och ansvarslöst. Bevaras Stabbyslätten enligt ovan skulle det istället sätta Uppsala på kartan som staden på slätten med miljöanpassad stadsplanering och bidra till bilden av Sverige som ett föregångsland.

Med hänsyn till rekreation och hälsosynpunkt definierar vi siktlinjer längs stigen Prästgården – Eriksskolan mot det öppna landskapet från Stabbyskogen sett långt bortom Bärbyleden. I de flerkilometerlånga siktlinjerna skall ingen bebyggelse få finnas.

Vi verkar för bevarandet av de kulturvärden som Stabby prästgård representerar, att det blir tillräckliga respektavstånd och bevarande av siktlinjer, att planområdet utökas norrut med minst 100 meter och österut till f.d. banvallen.

Naturreservat

Vi stödjer förslaget att Stabbyskogen och dess närmaste omgivning klassas som Naturreservat men föreslår att det även skall inrymma Stabbyslätten. Därigenom får vi ett skyddat sammanhängande naturområde öppet för allmänheten och i omedelbar närhet till staden. Rickomberga med dess bevarande av småhusbebyggelse blir Stabbyområdets entré och Stabby blir stadens öga mot fältet, det öppna landskapet. Detta sätter om något Uppsala på kartan som en välplanerad stad från miljö-, hälso- och försörjningssynpunkt.

Ur ÖP2016: ”Det behöver finnas stor variation av gröna kvaliteter både i staden och i tätorter, alltifrån skog och annan mark med naturlig vegetation till anlagda parker med varierat innehåll. Även idrottsytor kan ingå i grönområden. Den gröna och blå strukturen erbjuder en mångfald av miljöer för rörelse och möten mellan människor, men också för avskildhet och vila. Natur i urbana miljöer kan särskilt erbjuda bra lekområden för barn. Det finns också värden och landskapssamband för växter och djur att värna som är utmärkande för Uppsala stad, men ovanliga i det omgivande landskapet.”

Gröna Sköna Stabby anser sig agera i ovanstående anda.

Damm för vattenfåglar (sjö- och vadarfåglar)

Gröna Sköna Stabby planerar f.n. ett förslag på en damm för vattenfåglar nära tunneln under Bärbyleden, cykelvägen Rickomberga-Berthåga, ÖP2016 pratar inte bara om det ”gröna” utan 0ckså om det ”blå”. Vår damm blir liten men ändå blå!

Detta förslag är exempel på föreningens ambitioner att hela tiden försöka bibehålla och förbättra Stabbyområdet som ett rekreations- och friluftsområde av hög kvalitet, popularitet och med brett utbud av olika intressen och behov.

Tanken bakom förslaget är att en damm för vattenfåglar skulle berika områdets djurliv, som idag är Stabbyskogens djurliv, hundhagar och betande får i hage. Det finns idag inga vattenfåglar i Stabbyområdet och en damm för dessa skulle bli ett populärt mål för barnfamiljer, motionärer, cyklister m.fl. och samtidigt bli av pedagogiskt värde för elever i närområdets förskolor och skolor. Själva genomförandet bedöms inte innebära några större problem. Området för dammen är idag ett vildvuxet område (ej åkermark), befintliga installationer förväntas inte påverkas, liksom inte planer för en ev. framtida mindre breddning av Bärbyleden. En öppen vattenyta förväntas större del av vintern på grund av ”fjärrvärmespill”.

Slutsatser

Föreningen Gröna Sköna Stabby har argumenterat för Stabbyskogen och Stabbyslättens bevarande i 15 år, vi har deltagit i debatter, skrivit insändare, besvarat remisser och planer, inbjudit politiker, experter på landskapsfrågor m.fl. och vi och kommunen har bidragit till ökad trivsel i och utnyttjande av skog och slätt, vi har initierat skidspår på vintern på slätten, framlagt förslag till damm för vattenfåglar m.m. Vi får växande stöd från allmänheten.

Vi läser i ÖP2016 om ambitioner och planer att verka för gröna lösningar, men vi ser inga beslut i den riktningen avseende Stabbyslätten. Vi vädjar till politiker och andra beslutsfattare: Agera också grönt. Stympa inte Stabbyslätten utan behåll dess nuvarande gränser mot söder, väster och norr intakta och behåll dess värdefulla åkermark.

Håll Stabbyslätten intakt så att människor ”med spring i benen” kan fortsätta använda Stabbyslätten för att motionera och behålla sin goda hälsa eller förbättra den. Och för att alla andra, som bara genom att få uppleva det öppna landskapet, befrämjar god hälsa och ett harmoniskt liv, god livskvalitet och välbefinnande nu och för framtiden.

Vi föreslår också att förslaget om ett naturreservat skall omfatta både Stabbyskogen, fårhagarna och Stabbyslätten.

Uppsala kommun och stad har här en möjlighet att ”sticka ut” i sitt stadsplanearbete – med ett hållbarhetstänk, som ger eko även utanför Sverige.

För styrelsen för Gröna Sköna Stabby

Ove Lundgren/Ordförande
Jan Olof Snihs/Styrelseledamot och vice ordförande