Fåglar i Stabby backe

Visste du att Stabby backe är känt som ett område med många fågelarter? Följande arter är funna under gökottan under respektive år. Ledare har varit Roger Gyllin, som också har bokfört förkomsen av fåglar genom alla år.

Gökotta i Stabby backe 2007–2022

Arter sedda alla 16 åren: Blåmes, bofink, grönfink, kaja, koltrast, kråka, lövsångare, ringduva, skata, sånglärka, talgoxe. = 11 arter.

Arter sedda 15 år: Björktrast, stare. = 2 arter.

Arter sedda 14 år: Nötväcka, pilfink, rödhake, sädesärla. = 4 arter.

Arter sedda 13 år: Ingen.

Arter sedda 12 år: Grönsångare, stenskvätta, större hackspett, svarthätta. = 4 arter.

Arter sedda 11 år: Fiskmås, gulsparv. = 2 arter. 

Arter sedda 10 år: Ingen.

Arter sedda 9 år: Tofsvipa, ärtsångare. = 2 arter. 

Arter sedda 8 år: Ingen.

Arter sedda 7 år: Grönsiska, rödstjärt, svartvit flugsnappare, tamduva. = 4 arter.

Arter sedda 6 år: Kungsfågel. = 1 art.

Arter sedda 5 år: Gröngöling, skrattmås. = 2 arter.

Arter sedda 4 år: Taltrast. = 1 art.

Arter sedda 3 år: Entita, göktyta, hämpling, steglits. = 4 arter.

Arter sedda 2 år: Gräsand, järnsparv, stenknäck, ängspiplärka. = 4 arter.

Arter sedda 1 år: Buskskvätta, duvhök, fisktärna, gransångare, häger, kattuggla, ladusvala, lärkfalk, mindre hackspett, rödvingetrast, silltrut, storskarv, trädkrypare, trädlärka, trädpiplärka, törnsångare. = 16 arter.

Kursiv = de 24 arter som sågs under förra årets gökotta 8 maj 2022. 

Sammanlagt 57 arter har setts 2007–2022. Antalet sedda arter/år har varierat mellan 20 och 32.