Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötet äger rum som telefonmöte

Dagordning för årsmöte i Bondkyrko hembygdsförening.

Tid: onsdagen den 21 april 2021 kl 19.00

 1.     Val av ordförande för mötet
 2.     Val av sekreterare vid mötet
 3.     Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
 4.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5.     Fastställande av dagordning
 6.     Styrelsens årsberättelse
 7.     Revisorernas berättelse
 8.     Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10.    Fastställande av eventuella arvoden och traktamentens till styrelsens ledamöter
 11.    Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12.    Val av ordförande för ett år
 13.    Val av styrelseledamöter för ett år
 14.    Val av styrelseledamöter för två år
 15.    Val av styrelsesuppleanter för två år
 16.    Val av revisor och revisorssuppleant för två år
 17.    Val av valberedning
 18.    Fastställande av avgifter till föreningen
 19.    Ärenden som framlagts av eller inkommit till styrelsen
 20.    Information om kommande verksamhet
 21.    Övriga frågor

Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Förslag till valberedning

Verksamhetsplan för 2021